نمایش متن کامل اطلاعیه

عنوان اطلاعیه: اطلاعیه مالی انتخاب واحد دانشجویان ورودی های 98 و ماقبل در نیمسال دوم
99-1398 (تاریخ درج: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲)
متن اطلاعیه: