نمایش متن کامل اطلاعیه

عنوان اطلاعیه: اطلاعیه مالی انتخاب واحد دانشجویان
ورودی های 98 و ماقبل
در نیمسال دوم 99-1398 (تاریخ درج: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲)
متن اطلاعیه: