نمایش متن کامل اطلاعیه

عنوان اطلاعیه: اطلاعیه مالی انتخاب واحد ویژه دانشجویان جدید الورود (ورودی98 )
در نیمسال اول 99-1398 (تاریخ درج: 1398/6/3)
متن اطلاعیه: