پذیرش و ثبت نام در موسسه آموزش عالی کاویان

مدارک لازم، تاریخ ثبت نام و تاریخ تشکیل کلاس های پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 1398

پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت سال 1398 در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی (اطلاعیه مهم)

مدارک لازم، تاریخ ثبت نام و تاریخ تشکیل کلاس های پذیرفته شدگان بدون آزمون (پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی)

مدارک لازم، تاریخ ثبت نام و تاریخ تشکیل کلاس های پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد (ناپیوسته) 1398

مدارک لازم، تاریخ ثبت نام و تاریخ تشکیل کلاس های پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی پیوسته 1398

مدارک لازم، تاریخ ثبت نام و تاریخ تشکیل کلاس های پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 1398

مدارک لازم، تاریخ ثبت نام و تاریخ تشکیل کلاس های پذیرفته شدگان آزمون کاردانی پیوسته نظام جدید (فنی و حرفه ای – کار و دانش) 1398

اطلاعیه پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) برای مهر ماه 1398