رشته های تحصیلی موسسه-مقطع کاردانی پیوسته

مقطع کاردانی پوسته
موسسه آموزش عالی کاویان در مقطع کارشناسی کاردانی پیوسته در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد:

    گروه معماری
  • نقشه کشی معماری - معماری
    گروه گرافیک
  • گرافیک