حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


مهدی منیری

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی کاویان
علوم تربیتی
رزومه


دکتر مسعود چابک سوار

مدیر امور خدمات آموزشی و فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی کاویان
دکتری تخصصی ریاضی محض جبر
رزومه

امور خدمات آموزشی
تقویم آموزشی
اداره پذیرش و ثبت نام
گروه های آموزشی و رشته های تحصیلی
تحصیلات تکمیلی و سامانه های ایرانداک
مدیریت امور کلاس ها
نظارت و ارزشیابی اعضای هیات علمی
شوراهای آموزشی