حوزه ریاست

دکتر محمود ذکایی
دکتری (گیاه شناسی - قارچ شناسی)
عضو هیات علمی - استاد
ریاست موسسه آموزش عالی کاویان
رزومه