حوزه ریاست


دکتر علی اصغر هادی زاده

معاون دانشجویی و تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی کاویان
دکتری تخصصی اقتصاد
رزومه