حوزه ریاست


دکتر علی اصغر هادی زاده

معاون دانشجویی و تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی کاویان
کارشناسی ارشد (دانشوری) در مدیریت بازرگانی و دکتری تخصصی اقتصاد
رزومه