گروه حسابداری

مدیر گروه حسابداری مقطع کارشناسی: دکتر علی اصغر هادی زاده
مدیر گروه حسابداری مقطع کارشناسی ارشد: دکتر رضا قوامی فرد

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی  
حسابداریکارشناسی ارشدچارت درسی
حسابداریکارشناسیچارت درسی
مدیریت مالیکارشناسیچارت درسی
علمی کاربردی حسابداریکارشناسی ناپیوستهچارت درسی
حسابداریکاردانیچارت درسی

اعضای عیات علمی (تمام وقت، نیمه وقت، حق التدریس):

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
دکتر علی اصغر هادی زاده اقتصاد دکتری تخصصی hadizadeh@kavian.ac.ir
دکتر هادی قوامی فرد حسابداری دکتری تخصصی ghavamifard@kavian.ac.ir