اطلاعیه برگزاری جلسات دفاعیه کارشناسی ارشد

نظر به اعلام کمیته تحصیلات تکمیلی موسسه، هر یک از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های مختلف جهت آشنایی با نحوه برگزاری و تکنیک های جلسه دفاعیه، باید حداقل در پنج جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد در رشته خود شرکت نمایند. از این پس اطلاعیه های برگزاری جلسات دفاعیه در این صفحه منتشر خواهد شد.