تماس با موسسه

موسسه آموزش عالی کاویان
مشهد مقدس، بلوار کوثر نبش کوثر 13 کد پستی 9178647743
تلفن های تماس (051): 38816393 - 38841809
فکس (051): 38827895
شماره داخلی بخش های مختلف موسسه:
حوزه ریاست: 11
پذیرش و ثبت نام: 15
اداره امور خدمات آموزشی: 13
اداره امور مالی و شهریه: 29
مدیران گروه های اموزشی: 21 و 28 و 32
امور دانشجویی و فرهنگی: 30
پست الکترونیکی: info@kavian.ac.ir