امروز ۱۳۹۷/۶/۳۰

ورود به سیستم

دبیر همایش: مهدی منیری

دبیر علمی همایش: دکتر فاطمه حاجی اربابی

دبیر اجرایی همایش: دکتر مسعود چابک سوار

اعضای کمیته اجرایی (به ترتیب حروف الفبا)
    محمد امین سینی چی
    مازیار صفاریان طوسی
    نگار قاسم اٌف
    فائزه مهدوی