Home ُSite Map Contact us
 
 
بهترین نمایش وب سایت موسسه آموزش عالی کاویان با مرورگر Fire Fox می باشد.
 
 
درباره موسسه » رسالت موسسه
 

 

 رسالت موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دولتی کاویان

 دانشگاه به عنوان مغز متفکر جامعه يکي از ارکانهاي مهم توسعه، سازماندهي و بسيج امکانات

و ظرفيت هاي کشـور در جهت سهم ميهن مان در توليدات علـمي جهان است که براستي يکي از

مهمترين عوامل براي رسيدن به توسعه پايدار ميباشد.براي تحقق اين امر تربيـت نيروي متخصص

براي حضـور در عرصه فعاليت هاي اقتصـادي، اجتمـاعي و سياسی امري اسـت ضـروري کـه اين

رسالت بر عهده آموزش عالي کشور است تا با تقويت نهضت نرم افزاري، ترويج پژوهش و کسب

فنآوري نو، زمينه را براي افزايش توان رقابتي نخبگان کشور در عرصه بين المللي فراهم آورد.

مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعی و غیر دولتی کاویان مشهد، با هدف تربيت نيروي متخصص و

توانمــند و مبتـکر تاسـيـس گرديد تا در جهـت توسـعه کشـور عزيزمان ســهمي هر چنــد کوچــک

داشته باشد. ان شا الله